หน้าหลัก > บริการตรวจสอบ >> ข้อมูลการลา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ระบบการส่งใบลาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการลา (Leave Control System) เริ่มใช้ครั้งแรกที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. เมื่อเดือนตุลาคม 2547 และประกาศใช้พร้อมกันในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548
ระบบงานสามารถส่งใบลาอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกชนิด บางชนิดจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นเอกสารจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อน เช่น การลาศึกษาต่อ การลาอุปสมบท การลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบงานยังสามารถแสดงสารสนเทศการมาปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น การขาดงาน การไปราชการ อบรม ดูงาน
เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำระบบ DPIS มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ได้พัฒนาระบบ HRIS เพิ่มเติม โดยหนึ่งในระบบนั้นคือการเชื่อมโยงนำข้อมูลการลาจากระบบการลา มาทำการปรับปรุงข้อมูลการลาในฐานข้อมูล DPIS เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลบุคลากรได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น
สามารถตรวจสอบข้อมูลการลาได้ที่ www.cs.moe.go.th/LCS